Ochrona danych osobowych

INFORMACJA DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

(OBOWIĄZEK INFORMACYJNY)

Zgodnie z art. 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO” informujemy, że administratorem danych osobowych (dalej jako: „Administrator") jest Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu prowadzący Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Kamieniec 30 w Oświęcimiu, adres: 32-600 Oświęcim, ul. Bema 12A, tel. 33 476-80-63,
e-mail: biuro@mzuk.oswiecim.pl, NIP: 549-244-87-59, REGON: 368467945.


DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informację, kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych, Panią Sylwią Zabder w następujących formach: przesyłając informację na adres e-mail: sylwia@informatics.jaworzno.pl lub listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora lub telefonicznie pod numerem: 668413340.


CEL ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH

Głównym celem przetwarzania danych jest prowadzenie przez Administratora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. Podstawa prawna przetwarzania danych w zakresie działań Administratora wynika w szczególności z art. 6 ust. 1 lit. b RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy), z art. 6 ust. 1 lit. c RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze) w związku z obowiązującymi przepisami: ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa I Rozwoju Wsi z dnia 20 stycznia 2022 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt, z art. 6 ust. 1 lit. f (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora), art. 6 ust. 1 lit e RODO (przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO (osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych).


OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Dane osobowe będą przechowywane albo przez okres zgodny z odpowiednimi przepisami prawa dot. postępowania z dokumentacją, zasad jej klasyfikowania i kwalifikowania oraz zasad i trybu przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych albo do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę.


ODBIORCY DANYCH

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji zleconego przez Miasto Oświęcim zadania tj. prowadzenia Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, w szczególności: Miasto Oświęcim z siedzibą w Oświęcimiu przy ul. Zaborskiej 2, które na mocy umowy zleciło wykonanie zadania tj. obsługę ww. Schroniska Administratorowi w obszarze: kontroli, raportowania, nadzoru, a także procesorzy w związku ze zleconymi działaniami realizowanymi w imieniu Administratora oraz podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty kontrolne i nadzorcze, podmioty realizujące usługi prawno-finansowe oraz informatyczne na rzecz Administratora – każdorazowo będą zawierane wówczas umowy powierzenia. Państwa dane w przypadkach ściśle określonych przepisami prawa mogą zostać ujawnione poprzez przesłanie uprawnionym podmiotom.


PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA OBSZAR EOG

Administrator nie zamierza przekazywać Państwa danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).


PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Informujemy, że przysługują Państwu następujące prawa dotyczące danych osobowych:

1) dostęp do swoich danych osobowych, tj. uzyskania informacji, czy Administrator przetwarza Państwa dane, a jeśli tak to w jakim zakresie,

2) sprostowania danych osobowych, w przypadku, gdy Państwa zdaniem są one nieprawidłowe lub niekompletne,

3)ograniczenie przetwarzania danych, tj. nakazania przechowywania danych dotychczas zebranych przez Administratora i wstrzymania dalszych operacji danych,

4) usunięcia danych osobowych,

5) przenoszenia danych osobowych,

6) prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną zgodę – z zastrzeżeniem, że wycofanie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,

7) prawo do sprzeciwu,

8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa pod adresem ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


PODSTAWA PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym koniecznym do realizacji zadań statutowych jednostki. Dodatkowo możemy prosić o podanie danych opcjonalnych za Państwa zgodą, których niepodanie znacząco utrudni prawidłową organizację pracy jednostki i wpłynie na jakość świadczonych usług. Jeśli dane osobowe nie zostały pozyskane przez Administratora danych bezpośrednio od Państwa, to dane osobowe w zakresie, m.in.: dane identyfikacyjne (imię i nazwisko), dane teleadresowe, inne dane mogły zostać pozyskane przez Administratora od innych osób lub kontrahenta, współpracowników Administratora lub innych podmiotów.


INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwa istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.