Wolontariat

Regulamin wolontariatu


§ 1

Postanowienia ogólne


1.Wolontariat w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu, zwanym w dalszej części "Schroniskiem", jest organizowany i prowadzony przez Miejski Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Oświęcimiu zwany dalej "MZUK".

2.Wolontariat w Schronisku działa na podstawie indywidualnych, pisemnych porozumień zawieranych z poszczególnymi wolontariuszami według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 571).

3.Wolontariusze są zobowiązani do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu, Regulaminu wolontariatu w Miejskim Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Oświęcimiu oraz instrukcji personelu Schroniska.

4.Organizacją wolontariatu i nadzorem nad jego działalnością zajmuje się wyznaczony pracownik Schroniska.

§ 2

Nabór wolontariuszy


1.Nabór wolontariuszy jest prowadzony przez MZUK w miarę potrzeb, w trybie ciągłym.


2.Spotkania rekrutacyjne i szkolenia przeprowadzane będą przez wyznaczonego pracownika Schroniska i odbywać się będą w terminach przez niego wyznaczonych.


3.Wolontariuszem może być osoba, która:

1)jest pełnoletnia i dysponuje pełną zdolnością do czynności prawnych,

2)ma ukończone 16 lat i przedłoży pisemną zgodę rodzica lub prawnego opiekuna (wymagane jest osobiste potwierdzenie zgody rodzica lub opiekuna na pracę osoby niepełnoletniej w Schronisku),

3)ma pozytywny stosunek do zwierząt,

4)podpisze Porozumienie o świadczenie usług wolontariackich,

5)nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do pracy w Schronisku,

6)przejdzie szkolenie jak w ust.2


§ 3

Organizacja pracy i zasady bezpieczeństwa podczas świadczenia prac przez Wolontariusza


1.Pracę na rzecz Schroniska można realizować w godzinach pracy Schroniska.


2.Każdorazowo przed rozpoczęciem pracy w Schronisku Wolontariusz zobowiązany jest zgłosić się do wyznaczonego pracownika w celu pisemnego potwierdzenia swojej obecności oraz ustalenia obowiązków do zrealizowania danego dnia.


3.Wolontariusz ma obowiązek każdorazowo wpisywać przed spacerem wyprowadzane zwierzęta w Rejestrze psów wyprowadzanych na spacer.


4.Wolontariusz na spacer może zabrać jednocześnie jednego psa, a w uzasadnionych przypadkach wyznaczony pracownik może zlecić wyprowadzanie dwóch psów jednocześnie.


5.Podczas spacerów obowiązuje zakaz spuszczania psów ze smyczy, za wyjątkiem wybiegów dla psów.


6.W Schronisku obowiązuje całkowity zakaz dokarmiania psów i kotów w kojcach, klatkach, na wybiegach oraz podczas spacerów. W uzasadnionych przypadkach wyznaczony pracownik może zlecić Wolontariuszowi dodatkowe karmienie zwierzęcia. Dozwolone jest wykorzystywanie przysmaków w celach treningowych zwierzęcia podczas spacerów. Przysmaki muszą być dobrej jakości, przeznaczone dla zwierząt, nieszkodzące ich zdrowiu.


7.Wolontariusz nie może, bez zlecenia przez wyznaczonego pracownika, przenosić zwierząt do innych kojców lub klatek oraz łączyć zwierząt.


8.Wolontariusz ma obwiązek przestrzegania zasad współżycia społecznego, w szczególności nie wolno stosować przemocy zarówno fizycznej jak i werbalnej w stosunku do pracowników Schroniska, innych Wolontariuszy i osób oraz zwierząt.


9.Zabrania się podejmowania działań narażających Schronisko na utratę zaufania publicznego.


10.Wszystkie bieżące informacje dotyczące funkcjonowania wolontariatu będą dostępne w biurze Schroniska i na stronie internetowej www.schronisko.oswiecim.pl.


11.W uzasadnionych przypadkach wyznaczony pracownik może czasowo zawiesić działalność wolontariatu.


12.Wszelkie uwagi dotyczące zaobserwowanych urazów, objawów chorobowych, niepokojących zachowań zwierzęcia, nieprawidłowości warunków bytowania lub opieki utrzymywanych w Schronisku zwierząt, nieprawidłowego stanu technicznego, usterek sprzętów i pomieszczeń Wolontariusz zgłasza niezwłocznie wyznaczonemu pracownikowi.


13.Wolontariusz zobowiązany jest do utrzymywania po sobie czystości w pomieszczeniach.


§ 4

Zakres prac Wolontariusza


Zakres świadczonych przez Wolontariusza prac określa zawarte z nim Porozumienie.


§ 5

Zawieszenie lub zakończenie współpracy z Wolontariuszem


1.Zawieszenie lub zakończenie współpracy z Wolontariuszem następuje:

1) na okres ustalony przez strony na prośbę Wolontariusza,

2) na okres 3 miesięcy, po dwóch pisemnych upomnieniach, udzielonych przez wyznaczonego pracownika.

2.Rozwiązanie umowy następuje w przypadku:

1)pisemnej rezygnacji złożonej przez Wolontariusza,

2)upływu terminu oznaczonego w Porozumieniu,

3)upływu 3 miesięcy nieusprawiedliwionej, niezgłoszonej wyznaczonemu pracownikowi nieobecności w Schronisku.

3.Schronisko może rozwiązać niniejsze porozumienie dyscyplinarne, w trybie natychmiastowym w przypadku:

1)otrzymania trzeciego pisemnego upomnienia, udzielonego przez wyznaczonego pracownika,

2)rażącego naruszenia przez Wolontariusza zapisów niniejszego Regulaminu, Porozumienia oraz przepisów obowiązującego prawa,

3)sprowadzenia zagrożenia zdrowia lub życia zwierząt lub ludzi.

4.Wolontariusz, z którym nastąpiło dyscyplinarne rozwiązanie umowy nie ma możliwości dalszego świadczenia pracy wolontariackiej.

5.W przypadku zaistnienia sytuacji jak w § 5 ust 2 pkt 2) i 3), umowa z Wolontariuszem wygasa samoczynnie.


§ 6

Postanowienia końcowe


1.Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

2.Wszelkie zmiany w Regulaminie winny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3.Podpisane Porozumienie oznacza, że Wolontariusz zapoznał się, rozumie i przyjmuje treść niniejszego Regulaminu oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.UWAGA!


Regulamin Wolontariatu, Regulamin Schroniska oraz wzór Porozumienia podpisywanego z Wolontariuszem dostępne są w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.